Projekt

IROP Projekt

EU fond pro regionální rozvoj a ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008169

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu: 20. 2. 2018

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl projektu:

Hlavním cílem je vybudovat ekonomicky samostatně prosperující sociální podnik. Cílem je vybudovat sociální podnik s dobrými, stabilními pracovními podmínkami přispívající k místnímu rozvoji kraje. Jedná se o sociální podnik, který bude zaměstnávat osoby z cílových skupin, umožňující jim tak návrat na pracovní trh. Věříme, že základem dobře fungujícího podniku (mimo dostatečnou poptávku) je dobrý tým a dobré mezilidské vztahy v něm. Věříme, že když se zaměstnanci budou cítit dobře a jistě bude se dařit také podniku. Hlavní záměr a cíl tedy je vybudovat dobré pracovní podmínky, a to jak pro osoby mimo cílové skupiny tak pro osoby z cílových skupin. Dobré fungování týmu nejlépe podpoří integraci osob z cílových skupin zpět do společnosti. Zaměstnanci budou mít možnost, a budou vedeni k samostatnosti a k podílení se na chodu a rozvoji podniku.

Výsledek:

Výsledek projektu je vybudované občerstvení s plným zařízením nutným pro jeho provoz a založení nové sociální firmy Občerstvení SPALTO s.r.o. Založením nového podniku jsme vytvořili nová pracovní místa a to jak pro osoby z cílových skupin tak mimo ně.

OPZ Projekt

EU sociální fond

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010238

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019

Ukončení realizace projektu: 30.6. 2021

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl projektu:

Realizací projektu byl vznik nových pracovních míst a přispět tak nabídkou nových pracovních úvazků a to především pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Zaměření projektu je na cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob, konkrétně osoby z lehčím zdravotním postižením. Pro obě cílové skupiny jsou žádoucí částečné úvazky, které jsme schopni nabídnout. Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, (což postihuje osoby např. vyššího věku, maminky s dětmi apod.) je možnost přivýdělku a částečný pracovní úvazek vítán. Stejně tak pro osoby s lehčím zdravotním postižením. Tyto osoby vítají možnost zapojení se do pracovního procesu, často ale kvůli svému hańdicapu nemohou pracovat standartní pracovní dobu. Proto i pro ně je možnost částečných úvazků vítána. Realizace projektu tedy nabídla řešení problému pro tyto cílové skupiny ve formě nabídek částečných úvazků.

Výsledek:

Zaměstnání u nás našly dvě osoby z cílových skupin. Jeden z cílové skupiny dlouhodobě opakovaně nezaměstnaných, druhý zdravotně postižený. Oba pracovníci jsou v projektu zaměstnáni od začátku po celou dobu trvání projektu a zůstanou i po jeho ukončení.

Dodržování sociálních principů:

Občerstvení je provozováno jako sociální podnik a naplňuje principy sociálního podnikání.

Více než 30% zaměstnanců jsou osoby ze znevýhodněných skupina na trhu práce. Nadále vice než

50% ze zisku investujeme zpět do podniku. Za období 06/2019 – 06/2021 bylo investováno do

nákupu zařízení pro podnik (mrazák, tříšťovač, sodovač).

V rámci nejekologičtějšího fungování jsme sestavili nabídku tak, aby bylo vyprodukováno co

nejmenší množství odpadu. Namísto nápojů v jednorázových obalech nabízíme domácí limonády.

Nakupujeme eko drogerii ve vratných obalech. Také obaly od sirupů, vína, soda stream bombiček

jsou vratné a použité znovu. Biologický odpad kompostujeme.