Projekt

IROP Projekt

EU fond pro regionální rozvoj a ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0008169

Období realizace projektu:

Zahájení realizace projektu: 20. 2. 2018

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Cíl projektu:

Hlavním cílem je vybudovat ekonomicky samostatně prosperující sociální podnik. Cílem je vybudovat sociální podnik s dobrými, stabilními pracovními podmínkami přispívající k místnímu rozvoji kraje. Jedná se o sociální podnik, který bude zaměstnávat osoby z cílových skupin, umožňující jim tak návrat na pracovní trh. Věříme, že základem dobře fungujícího podniku (mimo dostatečnou poptávku) je dobrý tým a dobré mezilidské vztahy v něm. Věříme, že když se zaměstnanci budou cítit dobře a jistě bude se dařit také podniku. Hlavní záměr a cíl tedy je vybudovat dobré pracovní podmínky, a to jak pro osoby mimo cílové skupiny tak pro osoby z cílových skupin. Dobré fungování týmu nejlépe podpoří integraci osob z cílových skupin zpět do společnosti. Zaměstnanci budou mít možnost, a budou vedeni k samostatnosti a k podílení se na chodu a rozvoji podniku.

Výsledek:

Výsledek projektu je vybudované občerstvení s plným zařízením nutným pro jeho provoz a založení nové sociální firmy Občerstvení SPALTO s.r.o. Založením nového podniku jsme vytvořili nová pracovní místa a to jak pro osoby z cílových skupin tak mimo ně.

PRINCIPY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Společnost svůj předmět podnikání realizuje jako sociální podnik, v němž vytváří pracovní příležitosti pro osoby se specifickými potřebami na chráněném trhu práce a poskytuje pracovní rehabilitaci. Společnost podniká za respektování principů sociálního podnikání,
a to:

 

Principu sociálního – zaměstnává a začleňuje osoby znevýhodněné na trhu práce, v podílu který tvoří více než 30 % zaměstnanců; posiluje jejich kompetence a poskytuje jim integrační podporu podle jejich specifických potřeb; vytváří podmínky pro aktivní participaci znevýhodněných zaměstnanců na provozu a rozvoji sociálního podniku a poskytuje pravidelné a systematické informace o chodu podniku.

 

Principu ekonomického – alespoň 51 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo používáno pro naplnění veřejně prospěšných cílů; prodeje výrobků a/nebo služeb a/nebo zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku, sociální podnik vykonává soustavnou ekonomickou činnost a nese ekonomická rizika; manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

 

Principu environmentálního – výroba, spotřeba, provoz a jakákoliv další aktivita podniku jsou šetrné k životnímu prostředí a tyto zásady jsou důsledně uplatňovány v praxi.

 

Principu místního – přednostně uspokojuje potřeby komunity ve Slatiňanech, Chrudimském okrese a blízkém okolí; využívá přednostně místních zdrojů, přednostně zaměstnává místní obyvatele, přednostně nakupuje od místních h dodavatelů; aktivně spolupracuje s místními spolky, samosprávou a dalšími osobami a vytváří dlouhodobá a stabilní partnerství se subjekty komerční i nekomerční sféry.